Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ዕላማኡን


1. መእተዊ

እዚ ንኹሎም ግዱሳት ኤርትራውያን ምስ ዕላማን መንነትን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ብምልላይን ኣፍልጦኦም ብምዕባይን ኣብቲ ኣብ ሃገርና ፍትሒን ዲሞክራሲን ንምትካል ዝግበር ቃልሲ ዜግነታዊን ሰብኣውን ሓላፍነቶም ብምስካም ተሳትፍኦም ከዕዝዙ ዝጽውዕ ብማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኤምዲሰመ እተዳለወ ሓጺር ጽሑፍ እዩ።

2. ታሪኽን ኣመዓባብላን ኤምዲሰመ

ኤምዲሰመ ግዱሳት ኤርትራውያን ተማሀሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩን ስደተኛታትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ድሕሪ 18 መስከረም 2001 ኣብ ኤርትራ እናገደደ ዝመጸ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንምቅዋም ብወግዒ ኣብ 2004 ዝተመስረተ ማሕበር ኮይኑ፡ ኣብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ሕጋዊ ተፈላጥነት ዝረኸበ ምንቅስቓስ እዩ።

3. ራእይ ኤምዲሰመ / VISION

ራእይ ኤምዲሰመ፡ ናጻ፡ ፍትሓዊት፡ ዲሞክራሲያዊት፡ ሰላም ዝዓሰላን፡ ብልጽግትን፡ ናይ ዜጋታታን ኣብኣ ዝነብር ኩሉን ክብርን መሰልን ዝሕለወላ ኤርትራ እዩ።

4. ተልእኾ ኤምዲሰመ/ MISSION

ተልእኾ ኤምዲሰመ፡ ነቶም ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎምን ኣብ ኣህጉራዊ ውዕላትን ሕጋጋትን ዝሰፈሩ ክብርታት ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተረጋጊጹ፡ ግዝኣተ-ሕጊ ነጊሱ፡ ቅዋማዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ክምስረት ምቅላስ፡ ከምኡውን መሰሉ ዝተሓለወ ብሰላምን ክብረትን ብልጽግናን ዝነብር ንቑሕን ሓያልን ሕብረተሰብ ምህናጽ እዩ።

5. ቀንዲ መትከላትን ክብርታትን ኤምዲሰመ/ VALUES AND PRINCIPLES

ኤምዲሰመ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ቀንዲ መትከላትን ክብርታትን ይምእዘዝ፡

 • ሃናጺ ነቐፌታ/ Constructive criticism
 • ርትዒ/Fairness
 • ፍትሒ/ Justice
 • ግሉጽነት/ Transparency
 • ማዕርነት/ Equality and equity
 • ተሓታትነትን ሓላፍነትን/ Accountability and responsibility
 • ምክብባርን ተጻዋርነትን/ Respect and tolerance
 • ርእሰ ምርኮሳን ምትሕግጋዝን/ Self-reliance and solidarity
 • ዘይጐነጻውነት/ Non-violence

6. ዕላማታት ኤምዲሰመ/ OBJECTIVES

ቀንዲ ዕላማታት ኤምዲሰመ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

 • ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ፖለቲካዊ ሰርዓት ንምትካል ብዘይ ጐነጻዊ ኣገባብ ምቅላስ
 • ንኽብሪ ናይ ዜጋታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ ከምኡውን ናይ ሕልና፡ ናይ ምዝራብ፡ ናይ ምእካብን ማሕበራት ናይ ምቛምን ናጽነታት ደው ምባል
 • ኩሎም ኤርትራውያን ናይ ሕልና እሱራት ክፍትሑ ምጥባቕ
 • ብመንግስታት፡ ውድባትን ውልቀሰባትን ዝፍጸም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኢሰብኣዊ ገበናትን ምስናድን ንገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ምቕራብን
 • ኩሉ ኤርትራዊ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻኢ ዝግበር ቃልሲ ክሳተፎን ክውንኖን ምውህሃድ
 • ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ኣብያታትን ምውዳብ
 • ተልእኾ ኤምዲሰመ ንምዕዋት ኣብ ውሽጥን ኣብ ስደትን ዘሎ ኤርትራዊ ምውህሃድ
 • ኣፍልጦ ህዝቢ ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መሰላትን ንምዕባይ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዝርርብ፡ ዘተን፡ ክትዕን ምክያድ
 • ዲሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዘስፍሑ፡ ዕርቅን ሰላምን ኣብ ኤርትራ ክነግስ ዘተባብዑ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ምሕታም
 • ጸጥታን ድሕነትን ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንምክትታልን ንምጥባቕን ምስ ኤርትራውያን ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ሓቢርካ ምስራሕ
 • ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ዕቑባ ክዋሃቦም ክኢላዊ ሓገዝ ምግባርን፡ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ምእንቲ ክረኽቡ ምሕጋዝን
 • ኤርትራውያን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዘጋጥሞም ሽግራት ክፈትሑ ዘኽእሎምን ንሓዋሩ ዘሐይሎምን ኣብ ፍልጠት ዝተሞርኮሰ ሓበሬታ፡ ሞያዊ ምኽርን፡ ሓገዝን ምሃብ
 • ኣካል ኤርትራዊ ማሕበረኮማት ብሙኻን ንትንሳኤ ባህላዊን ሞራላዊን ስነምግባር ኣገዳሲ ተራ ምጽዋት
 • ተልእኾ ኤምዲሰመ ንኽዕወት ዘኽእል ደገፍ ንምርካብ ምስ ሃገራውያን፡ ኣህጉራውያን፡ ዘይመንግስታዊ ውድባት፡ መንግስታትን ፍሉጣት ውልቀሰባትን ዝምድና ምምስራት 

7. ኣባል ኤምዲሰመ ሙዃንን ረብሓኡን

እቲ ዝዓበየ ረብሓ ኣባልነት ኤምዲሰመ ኣብቲ ንመሰል፡ ክብረት፡ ፍትሒን ናጽነትን ውጹዕ ህዝብኻን ሃገርካን ዝግበር ቃልሲ ተሳቲፍካ እጃምካ ብምብርካትካ እትርኽቦ ሕልናዊን ሞራላዊን ዕግበት እዩ። እዚ ማለት ዝኾነ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጸሐ ኤርትራዊ ብዘይ ናይ ዓሌት፡ ጾታ፡ ወገንን፡ እምነትን ኣፋላላይ፡ ንራእይ፡ ተልእኾ፡ ዕላማታትን መትከላትን ኤምዲሰመ ዝኣምን ከምኡውን ብቅዋም ኤምዲሰመ ተማእዚዙ ዝኸይድ ሰብ ክፉት እዩ። እቲ ካልኣይ ረብሕኡ ድማ፡ ከምቲ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ዝህቦ ዝነበረ፡ ንዝኾነ አባል ኣድላዩ ዝኾነ ንድሕነቱን ምዕባሌኡን ዝምልከት ሓገዝ ዓቕሚ ኤምዲሰመ ብዝፈቕዶ መሰረት ይረክብ። ኤምዲሰመ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ንብዙሓት ሓተትቲ ዑቕባ፡ ኣባላቱ ኮነ ካልኦት ኤርትራውያን፡ ዓቕሙ ብዝፍቐዶ ዘድልዮም ሓገዝ ጌሩን ይገብርን ኣሎ፡፡ ብፍላይ ከኣ ምስ ዑቕባ ምሕታት ዝተኣሳሰሩ ኣድለይቲ ዶኮመንትታት ኣብ ምድላውን፡ ናይ ይግባይ ሕቶታት ንምምላስ ኣድላዩ ሓገዝ ይገብርን፡ ምስ ሃገራውያንን ኣህጉራውያን ማሕበራት ብምትሕብባር ናይ ሕጋዊ ጥብቅና ሓገዛት ክረኽቡ ይጽዕርን።

8. ሓላፍነት ኣባላት ኤምዲሰመ

ሓላፍነት ኣባል ኤምዲሰመ ራእይ፡ ተልእኾ፡ ዕላማታት ኤምዲሰመ ንምዕዋት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ምንቅስቓስ ወሳኒ ተራ ምጽዋት፡ ወርሓዊ ክፍሊት ምኽፋል፡ ኣብ ኣኼባታት ምስታፍን፡ ንኽብሪ ምንቅሰቓስን መትከላቱን ምሕላው የጠቓልል።

9. ብኸመይ ክትሳተፍ/ ትኽእል/

 • ብፍልጠት
 • ብሞያ
 • ብገንዘብን ንዋትን

10. ህልው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ

ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲን ሃልኪን (1940-1960) ከምኡውን ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎን (1961-1991) ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ተቓሊሱ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ዝረኸቦ ሰብኣዊ ናጽነትን ክብረትን ተመንዚዑ፡ ራህዋ ከየስተማቐረ ኣብ ዳግማይን ዝመረረን ጭቆና ኣትዩ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዘበነ መግዛእትታት ብዝኸፍአ ይእሰር፡ ይቕተልን ይሳቐን ኣሎ። ሃገርና ድማ ሃገር ለባማትን ወራዙትን ከምዘይነበረት ሎሚ ሕጊ ኣልቦ ኾይና ናይ ድሕረትን ውድቅት መመሰሊት ኮይና ትርከብ። ብሰንኪ ግፍዐኛ ባህሪን ተግባራትን እዚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስርዓት፡ ህዝብና ብኸቢድ ጥምየትን ሕጽረት መሰረታውያን ኣገልግሎታትን መሳለጥያታትን ካብ ዝኾነ ግዜ ብዝኸፍአ ይሳቐ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝብላዕ እኽሊ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከቢሩ፡ ኤለትሪክ ንሰሙናት እንዳ ተቛረጸ፡ ዝስተ ማይ ተሳኢኑ፡ ሆስፒታላት ብሕጽረት ኣፋውስ ተጨናኒቑ፡ ሕሙማት ሰኣን ኣፋውስ ይሞቱ ኣሎዉ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ኩሎም መናእሰይ ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ተስፋ ዘቑርጽ መሪር ኩነታት ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ይስደዱ ኣለው። ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዕሸላት ደቂ ሃገር ኣብ በረኻታት ሳሃራ ብጽኢ ይሞቱን ኣብ ቀላያት ሚዲትራኒያን ይጥሕሉን ኣለው። ካልኦት ድማ ግዳያት ጭውያ ኮይኖም፡ ኩሊቶም እንዳተሸጠ ኣብ ምድረበዳ ሲና ብበደዊን ይሳቐዩ ኣለዉ። ኣብዚ እዋንዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ሞትን ሂወትን ኩነታት ተቐርቂሩ ለይትን መዓልትን ንፈጣሩኡ ፍትሒን ራህዋን ከምጽኣሉ እናተማህለለ ኣብ ኣብ ዝጻዓረሉ ዘሎ እዋን፡ ኩሉ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዓቕሙ ብምውህሃድ ዝከኣሎ ዘበለ ብምብርካት ነዚ ዘስካሕክሕ ኩነታት ንምኽታምን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ሞራላዊን ትውልዳውን ሓላፍነቱ ኣብ ምስካም ይርከብ። ንስኻ/ እውን ብዓቕምኻ/ እጃምካ/ ከተበርክት/ ትዕደም/ ኣሎኻ/ኺ።


ኩላትና ብሓባር፡ ይኣክል ጭቆና፡ ይኣክል ስቓይ፡ ይኣክል ድኽነት፡ ይኣክል ምረት፡ ይኣክል ኣገልግሎት፡ ይኣክል ባርነት፡ ይኣክል ስደት ብምባል ንለዓል!! 

ቃልስና፡ ንናጽነት፡ ሓርነት፡ መሰል፡ ፍትሒ፡ ማዕረነት፡ ዲሞክራሲ፡ ክብረት፡ ሰላምን ብልጽግናን እዩ!! 


ፍትሒን ራህዋን ንዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!