top of page
  • emdhrorg

ሓጺር ዝኽሪ ተቓላሳይ ቅዱስ ገብረማርያም

Updated: Aug 24, 2022

ሓጺር ታሪኽ ሕይወት

ቅዱስ ካብ ኣቦኡ ገብረማርያም ይግዛውን ካብ ኣዲኡ ሃይማኖት ገብረን ኣብ ኤርትራ፡ እንዳ ዳሽም ዝተባህለት ዓዲ፡ ብ27 ጥሪ 1973 ተወልደ። ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ፡ 1ይ ደረጃ ኣብ መዝባ ምስ ስድራኡ፡ 2ይ ደረጃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣሕዋቱ እንዳተማህረ ዓበየ። ድሕሪ ትምህርቱ ምውድኡ፡ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ይነጥፍ ነበረ። ኣብ 8ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈጸመ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት’ውን ከም ኣጋር ሓኪም ኮይኑ ሂወት ብዙሓት መንእሰያት ኣድሒኑ’ዩ። ኣብ 2004 ብኢትዮጵያ ኣቢሉ ንስደት ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ መጸ። ኣብ ታሕሳስ 2013 ቃል ኪዳን ብምእሳር፡ ክልተ ኣዋልድ ወለደ። ቅዱስ በቲ ካብ 2019 ዚወረዶ ሕማም ክሳቐይ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ዕለት 31 ሓምለ 2022 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ።


ባህርያት ቅዱስ

ቅዱስ ከም ሰብ፡ ፍሕሹዉ፡ ተጻዋታይ፡ እሙን፡ ለዋህን ለጋስን ምንባሩ ኩሎም ብቐረባ ዝፈልጥዎ መቕርቡ፡ መሓዝቱን ብጾቱን ዝምስክርዎ ሓቂ’ዩ። ርእሱ ንምምዕባል ሓርኮትኮት ዝብል፡ ኣብ ስራሕ ልዑል ትግሃት ዝነበሮ ሰብ ምንባሩ’ውን ጉዕዞ ሂወቱ ዝምስክሮ’ዩ።


ተሳትፎ ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ

ቅዱስ ካብ 2005 ኣትሒዙ ኣባል ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) ኮይኑ ብንጥፈት ይሳተፈን ይውፈን ነይሩ። ቅዱስ፡ ምስ ካልእ ኣቐዲሙ ብሞት ዝተፈልየና ውፉይን ንጡፍን መስፍን ዝተባህለ ብጻይ፡ ቀጻሊ ብእግሮምን ብታክስን እናተጠቀሙ ጓስጓስ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ብሓያል ወኒ የሰላስሉ ኔይሮም። እዚ ድማ ከም በዓል ተምቢሳ ዝበሃል ኣብ ጆሃንስበርግ ዝርከብ፡ ብዙሓት ሰረቕቲ ዝርከብዎ፡ ሓደገኛን ንሂወትካ ዘስግእን ቦታ ከይተረፈ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ እናዞሩ ናብ ቃልሲ ክጽንበር የተባብዑ ኔሮም።


ቅዱስን መስፍንን ኣብ 2006 ኣባላት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ምንቅስቓስ ተመሪጾም መሪሕ ተራ ዝተጻወቱ ኣብነታውያን ተቓለስቲ ንፍትሕን ደሞክራስን ዝነበሩ’ዮም። እዞም ተባዓት ተቓለስቲን ምስቶም ኣብ ከተማ ጆሃንሰበር ዝነበሩ ብጾቶም ብምትሕብባር፡ ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣንጻር ምልኪን ዓመጽን ደው ክብሉን፡ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ክቃለሱን ዝገበሩ ምንባሮም ዘይርሳዕ ፍጻሜታት ታሪኽ’ዩ።


ድሒሩ’ውን ቅዱስ ኣብ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር (ስምረት) ኮይኑ፡ ብፍትሕን ግዝኣተ ሕግን እትመሓደር ኤርትራ ንምርኣይ ዝነበሮ ክቱር ሃንቀውታ ንምርዋይ ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ይሳተፍ ነይሩ።


ቅዱስ ን17 ዓመት ክሳብ እዛ ዝዓርፈላ ዕለት ኣብቲ ዝኣመነሉ መትከል ጸኒዑ ኣብ ጎኒ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ እዩ።


ኣብነታዊ ተባዕ ተቓላሳይ

ቅዱስ ሓደ ካብቲ ኣብነታዊ ባህርያቱ ኣብ ቃልሲ ዝነበሮ ተወፋይነቱ እዩ። ብሓደ ወገን ናብራ ስደት እናበድሀ፡ ግዚኡን ጉልበቱን ገንዘቡን ከይበቀቐ ንራህዋ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ልቡ ዝሰርሐ ሃገራዊ ሓርበኛ’ዩ። ኤርትራውያን ኣብ ቃልሲ ንደሞክራስን ሰብኣዊ ሓርነትን ተጸንቢሮም፡ ብኽብረት ዝነብሩላ ሃገር ክፈጥሩ ዘካይዶ ዝነበረ ጐስጓስ ብቕዓቱን ልቦናኡን ዘጉልሐ’ዩ ነይሩ። ቅዱስ ዝነበሮ ልዑል ርእሰ-ተኣማንነት ንዘካይዶ ዝነበረ ሃገራዊ ንጥፈታት ክዕወተሉ ዘኽኣሎ ፍሉይ ጸጋ’ዩ። ሓሳቡ ብዝግባእን ቅልል ብዝበለ ኣገባብን ክገልጽ ዝኽእል ሰብ ብምንባሩ’ውን ንብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ከረድእን ክውድብን ኪኢሉ’ዩ። ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ፡ ህድእ ኢሉ ብልዙብ ቃላት ዝምጉት፡ ሕርቃን ዘየንጻበርቕን ልዑል ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ዝውንን ምንባሩ’ውን ዕዉት ክኸውን ኣኽኢልዎ’ዩ።


ዝነበሮ ልዑል ትብዓት’ውን ሓደ ካብ ቀንዲ ንመንነቱ ክገልጹ ዝኽእሉ ባህሪያት’ዩ። ቃልሲ ብማዕዶ ዘለዎ ድርቱነት ብምስትውዓል፡ ናብ ሕምብርቲ ኤርትራ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል ተሪር መርገጺ ነይሩዎ። ባዕሉ ካብቶም ቀዳሞት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኣትዉ ክኸውን ዝነበሮ ድልውነት’ውን ይገልጽ ነይሩ። ንቅዱስ ብቐረባ ዝፈልጥ ሰብ ንተወፋይነቱ ዝጠራጠር ኣይነበረን።


እቲ ንሱን ብጾቱን ዘጎሃሃርዎን ዋጋ ዝኸፈልሉን ቃልሲ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያት ተቐቢሎሞስ፡ ተቓውሞ ንፍትሒ ኣብ ዝዓበየ ደረጃ በጺሑ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ንደሞክራሲ፡ ናጽነት፡ ሓርነትን ብልጽግናን ኣብ ምዕራፉ ክበጽሕ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዓመጽቲ ተሳዒሮም፡ ራእይ ቅዱስ፡ መስፍንን ካልኦት ኣብ መስርሕ ናይዚ ቃልሲ ዝሓለፉ ክቡራት ሓርበኛታት ብጾትናን ክግሃድ እዩ።


ሕልፈት ቅዱስ ንቤተሰቡ፡ ቃልሲ ንፍትሒን፡ ብጾቱን ዓቢ ክሳራ’ዩ።


ካብ ቅዱስ እንመሃሮ ነገር እንተልዩ፡ ኣብዚ ዝኣመንናሉ ዓላማ ግዜና፡ ጉልበትና፡ ኮታስ ኩሉ ንኽእሎ ዓቕምና ክንውፊ እዩ።

ብንኡሶም ዝገደፎም ደቁን ስድራቤቱን ብታሪኽን መንነትን ኣቦኦም ቅዱስ ገብረማርያም ክሕበኑ ክነብሩ’ዮም።

ደቂ ቅዱስ፡ ደቂ-ሓርበኛ እየን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ ተቓለስቲ ንፍትሒ ኣብ ምንባዮም፡ ተስፋን ሞራልን ክረኽቡ ኣብ ምግባርን፡ ታሪኽ ጅግና ኣቦኦም ክፈልጡን ዝክኣሎም ክገብሩ ንጽውዕ።


ንሰለስተ ደቁ፡ ብዓልቲቤቱ፡ ስድራቤቱ፡ መቕርቡን ብጾቱን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።ቃልሲ ንፍትሒ ክዕወት፡ ራእይ ቅዱስን ዝሓለፉ ብጾቱን ክግሃድ እዩ!

Aluta Continua!

ብሰላም ዕረፍ ብጻይ ቅዱስ!

Hamba Kahle comrade Kidus!


ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ)

ደቡብ ኣፍሪቃ

ነሓሰ 2022


129 views0 comments

Commenti


bottom of page