top of page
  • emdhrorg

ሓጺር ጸብጻብ ሰልፊ ደቡብ ኣፍሪቃ ንደገፍ ጸብጻብ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት

ብደለይቲ ፍትሒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ን23 ሰነ 2016 ነቲ ጸብጻብ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝድግፍ ሰልፊ ጀነቫ ብሓደ መንፈስ ንምድጋፍ ኣብ ፕሪቶርያ ክግበር ተወጢኑ እኳ እንተነበረ፡ እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ፕሪቶርያ ብዘጋጠመ ዕግርግርን ዘይምርግጋእን ንድሕነት ተሳተፍቲ ኣብ ሓደጋ መታን ከየእቱ እቲ ሰልፊ ተቛሪጹ፡ ኣምሳያኡ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ብዝተሳተፍዎ ኣኼባ ተተኪኡ። ተሳተፍቲ ካብ ረሑቕ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብነፈርትን፡ ኣውቶቡሳትን፡ መካይንን ብምጉዓዝ እዮም መጺኦም።

እቲ ኣኼባ ብናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ዝኽሪ ድሕሪ ምጅማር፡ ተጋባእቲ እቲ ጽብጻብ ኮሚሽን ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ንዓና ኤርትራውያን ዝተሞኮርናዮን ንሓልፎ ዘሎና ብምዃኑ ሓድሽ ከምዘይኮነ፡ የግዳስ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መዳርግቲ ዘይርከቦ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ዝግብኦ ኣቃልቦ ይህቦ ብምህላዉ ሓደ ዓቢ ዓወት ምዃኑ፡ ኣብቲ ንፍትሒን ሓርነትን ዝግበር ቃልሲ ድማ ከም ነጥበ መቀይሮ ክርአ ከምዝኽእል ኣገንዚቦም።

ካብኡ ብምቅጻል ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንቶ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ውደባ ወሳኒ እዩ ድሕሪ ምባል፡ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ዓላማ ሓቢሮም ክሰርሑ ውዓል ሕደር ዘይበሃሎ ጉዳይ ምዃኑ ብምስማር ብኸመይ ሓቢሮም ክሰርሑ ከምዝኽእሉ ተሳተፍቲ ዘለዎም ርእዮታት ኣቕሪቦም። ውዳብኦም ኣኣብዘለዉዎ ከተማታት ጀሚሮም ክሰርሑ፡ ቀስ ኢሉ ድማ ከመይ ኢሉ ብሃገር ደረጃ ይጥርነፍ ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ኣኼባታት ተዘትዩሉ ክውሰን ተሰማሚዖም።

ኣብ መወዳእታ ድማ ተሳተፍቲ ንፍትሒን ልዕልና ሕጊን ዝጠልብን፡ ንምልክን ባርነትን ዝነጽግን ጭርሖታት ብምስማዕን፡ ናይ ሓባር ስእሊታት ብምውሳድን ብሕውነታዊ መንፈስ ነናብ ዝመጽዎ ከተማታት ተፋንዮም።

ኮሚቴ ኣዳላዊት ሰላማዊ ሰልፊ 24 ሰነ 2016 ጆሃንስበር

1 view0 comments

Comments


bottom of page